Ungdomar

Produktion och framställan av droger

Läs mer om alla negativa konsekvenser av produktion och framställande av droger.

Påverkan på både miljö och människors hälsa.

Bildbrand.png

Narkotikaindustrin är en bransch som inte bara har negativ påverkan på människor och deras hälsa. Vid produktion, transport och distribution av cannabis, heroin, syntetiska droger och kokain förstörs miljön genom kemisk förorening, skogsskövling och luftföroreningar. Människor som jobbar på fält eller i fabriker som framställer droger far illa, utsätts för farliga gifter, våld och hot, människor som smugglar och langar droger utsätts också för liknande risker. I många led är hantering av droger farligt. Den drog du tar har ofta vandrat en lång väg för att nå just dig och sannolikt har många personer farit illa under vägen. All framställan av droger är olaglig förutom de medicinska preparat som framställts för andra syften men som används som droger.

Odling av droger är ett allt mera växande problem.

Framställande-droger.png

Odling av droger är ett växande problem i samhället ur både miljö-, hälso- och ett säkerhetsperspektiv. Detta på grund av de många osäkra komponenterna. För att odla och framställa droger används bekämpningsmedel som många gånger är skadliga för både människor och miljön.

- Personer som exponeras för bekämpningsmedlen kan drabbas av huvudvärk, muskelryckningar, illamående, förgiftning och andningsbesvär och kan till och med dö

- Genom avrinning (regn och smältvatten) förorenar bekämpningsmedlen kringliggande floder, sjöar, våtmarker och grundvatten

- Konstgödsel som används vid odlingar rinner också ut i grundvatten, sjöar, floder och leder i slutändan till syrebrist i vattnet vilket gör att varken fisk eller vattenorganismer kan överleva

- Odling av Cannabis sker i 2/3 av all produktion i världen utomhus och kräver stora mängder vatten genom bevattningssystem, en enda cannabisplanta behöver flera liter vatten/dag

- De flesta odlingarna ligger i gömd terräng, i skogen långt från bebyggelse vilket också kräver transportfordon till och från odlingen som släpper ut avgaser/stora koldioxidutsläpp

- Hemliga landningsbanor och barackmiljöer byggs upp i områden som är ekologiskt värdefulla och eftersom det saknas både avlopp, sopantering mm i dessa områden så dumpas avfall rakt ut i naturen, lämnas där

Skog och odlingsbar mark skövlas.

Skogsmark.png

- Skog och odlingsbar mark skövlas och ekosystemet påverkas av detta, frisk skog ersätts med odlingar. Den vanligaste metoden av skogsskövling är "slash and burn". Stora arealer av skog, regnskog huggs ned och bränns upp.

- Ingredienserna i droger varierar och därför vet du inte vad du får i dig, ofta blandas exempelvis droger ut med olika lösningsmedel eller andra okända "billigare" preparat som är skadliga för människor och miljö i flera led

- Kriminella grupper kontrollerar produktion och handel, i produktionsleden skadas människor fysiskt, psykiskt, emotionellt och utsätts för hot, våld och stora faror

- Lokala markägare/en enskild bonde kan antingen hotas till eller lockas till att avstå från att odla mat/gröda och istället upplåta marken till drogodling, detta får konsekvenser för tillgången på mat i världen

Stor skada på djurlivet

Kråkan.png

- Droger kan opereras in i hundar för att kunna transportera, smuggla drogen vidare ut i världen, därefter dödas hundarna och slängs på sopstationer eller dumpas i naturen

- Genom slash and burn (skog bränns upp) förlorar djur sina hem, sin föda och dör samt att arter och artområden riskerar att dö ut

- Vilda djur som lever nära odlingar kan av misstag få i sig gift, ex björnar som äter avfall, letar mat, dessa förgiftas ofta och dör  

Luftförorening och kemiskt avfall

Miljöpåverkan.png

  - För att exempelvis ta fram 1 kg Cannabis är koldioxidutsläppet ungefär motsvarande vad en personbil släpper ut under två års normal körning i Sverige

- TCH-halten i Cannabis är idag flera gånger högre än på 70-talet p g a att producenterna av Cannabis aktivt förändrat egenskapen i fröerna

- Exempelvis är Amazonas regnskog världens största lunga och viktig för ekosystemet, för att framställa 1 gram kokain i Amazonas regnskog skövlas flera kvadratmeter regnskog

- Amfetamin, ecstacy, metamfetamin och LSD är exempel på syntetiskt framställd narkotika, preparat som tillverkas av kemikalier i laboratorier och anläggningar, Resultat blir upp till 40 liter kemiskt avfall per tillverkat kilogram

- Många som testar droger kommer att ta droger under stora delar av sitt liv och varje gång en enskild människa tar en drog så ökar det efterfrågan på droger och därmed också produktionen av droger.

Att framställa droger kräver överkonsumtion av vatten och el, orsakar global uppvärmning och vattenkriser i världen, luftföroreningar och kriminella strukturer

Till toppen
Beteendekedja

Beteendecoach

Det kan vara svårt att se konsekvenserna i det man gör, varför man gör som man gör.

Snorkel logga

Snorkelövning

Övningar och information som hjälper dig att må bättre i stressade och utsatta situationer!

Pusselbit

Skills/Snorkel – Reglera känslor

Den här appen är ett verktyg som kan hjälpa dej att reglera din känsla. För instruktioner och lösenord se fliken Appar.