Ångest och nedstämdhet kan drabba vem som helst oavsett ålder.

Snorkel - samverkansmodell i Uppsala län

Snorkel är en modell i ständig utveckling för samarbete och kunskapsspridning mellan kommun och Region (barn-och ungdomspsykiatrin) i Uppsala län. Det är en förebyggande verksamhet, som även passar klinisk verksamhet, gällande barn/ungdomar med psykisk ohälsa. Riktar sig främst direkt till barn/ungdomar och deras föräldrar men även till personal inom t.ex. psykiatri, socialtjänst och skolans elevhälsa som möter dessa barn/ungdomar. Webbsidan är ett lättillgängligt verktyg för denna information och kunskapsspridning

Syfte
Tidig upptäckt initiala insatser

• Förbättra det preventiva arbetet med ungdomars psykiska hälsa

• Hjälp till självhjälp - lättillgänglig egenvård.

• Utveckla verktyg för att sprida kunskaper om psykisk ohälsa, samt sprida verksamma metoder och verktyg vid psykisk ohälsa till personal, föräldrar och barn/ungdomar

• Utveckla former för samverkan mellan BUP, socialtjänsten och skolans elevhälsovård, och utveckla användbara evidensbaserade verktyg

Snorkel innehåller flera olika delar
• Styrgrupp med chefer från de olika verksamheterna. Fattar beslut om ekonomiska och praktiska ramar vid möten c:a två ggr per år.

• Teamgrupp med representanter från socialtjänsten, skola och BUP. Syfte är att ha överblick över och handleda/konsultera elevhälsan och socialtjänsten i relevanta ärenden och diskutera aktuella frågor. Möten en gång i månaden.

• Telefontid hos representant från BUP för berörd personal från elevhälsan och socialtjänsten; rådgivning kring oro och nedstämdhet.

• Föreläsningar om nedstämdhet/oro/ångest riktade till skolans elevhälsa och berörd personal från socialtjänsten.

• Frågeformulär/handbok/checkbok/-lista till elevhälsan/soc.; information, tips och råd vid nedstämdhetsproblematik.

• Handledning till elevhälsa och socialtjänsten i att använda materialet, från representanter från BUP.

• Träffar mellan berörda personer från elevhälsa, socialtjänsten och representanter från BUP.

• Hemsida riktad till ungdomar; innehåller bl.a. information, övningar, möjlighet att ställa frågor, relevanta länkar/adresser, tips och råd vid nedstämdhet och oro.

Appar med lättillgänglig information och övningar för att förbättra psykisk hälsa.

• Föreläsning/föräldrakurs för föräldrar till ungdomar med nedstämdhet/oro. Samarbete mellan socialtjänsten och representanter från BUP. Föreläsning om nedstämdhet/oro i storgrupp, tips/råd/övningar i mindre grupper.

Bakgrund
Innan Snorkel drog igång på allvar gjordes en inventering av berörd personals behov av ökade kunskaper och önskemål om hjälpinsatser på området (i Enköping/Håbo). Hela eller delar av projektinnehållet permanentas efter projekttidens slut.

2004 - Ett första material till hemsidan arbetades fram av psykolog Teres
Winqvist och KBT/DBT-behandlare Maria Torsner, BUP-mottagningen, Enköping och en första version av snorkel.se publicerades sedan i samarbete med kommunikationsbyrån ITura AB, Uppsala 2005.

2007 - En uppgradering av hemsidan gjordes av KBT/DBT-behandlare/
utvecklingsledare Maria Torsner, BUP i Uppsala, i samarbete med ITura AB,
Uppsala.

2009 - En uppgradering av hemsidan gjordes av KBT/DBT-behandlare/ utvecklingsledare Maria Torsner, BUP Uppsala, i samarbete med ITura AB, Uppsala.

2013 - Ytterligare uppgradering, utveckling och mobilanpassning
gjordes av KBT/DBT-behandlare/utvecklingsledare Maria Torsner, BUP Uppsala i samarbete med Efora AB, Uppsala.

2015 - Uppgradering och utveckling gjordes av KBT/DBT behandlare/ utvecklingsledare Maria Torsner i samarbete med Efora AB, Uppsala.

2017- Uppgradering och utveckling gjordes av KBT/DBT behandlare/ utvecklingsledare Maria Torsner i samarbete med webbyrån Mogul.

2018-2019 - Uppgradering och utveckling av KBT/DBT behandlare/ utvecklingsledare Maria Torsner och utvecklingsledare Monica Enqvist i samarbete med webbyrån Visma.

Ansvarig utgivare
Barn- och ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset. Region Uppsala

Kontakt
Synpunkter eller idéer om hemsidan kan e-postas till info.snorkel@regionuppsala.se